პერსონალური მონაცემთა დაცვა

ნასყიდობის წესები და პირობები  ელექტრონულ შესყიდვებთან დაკავშირებით

  1. შესავალი

ქვემოთ მოცემული ნასყიდობის წესები და პირობები აწესრიგებს ვებ–გვერდზე – www.sakcable.ge პროდუქციის შეთავაზებას და გაყიდვას. გთხოვთ, ნებისმიერი პროდუქტის შეკვეთამდე ყურადღებით წაიკითხოთ ქვემოთმოცემული წესები და პირობები.  www.shop.sakcable.ge–ზე განთავსებული პროდუქცია იყიდება სს „საქკაბელის“მიერ (შემდგომში მოხსენიებული, როგორც „გამყიდველი“). „გამყიდველის“ იურიდიული მისამართი: საქართველო, ზესტაფონი,  სტაროსელსკის ქუჩა #15; სარეგისტრაციო ნომერი: 230026888.

  1. მომხმარებლის რეგისტრაცია

www.shop.sakcable.ge-ზე შემოთავაზებული პროდუქციის შესაძენად მყიდველი უნდა დარეგისტრირდეს მომხმარებლად, რისთვისაც იგი ვალდებულია შეავსოს დასარეგისტრირებლად გათვალისწინებული ყველა საჭირო ველი: სახელი, გვარი, ელ.ფოსტა, ტელეფონის ნომერი, პაროლი. ამასთანავე, პროდუქციის პიზიკური პირის სახელით შეძენის შემთხვევაში სავალდებულოა ფიზიკური პირის პირადი ნომრის მითითება, ხოლო იურიდიული პირის შემთხვევაში - საიდენტიფიკაციო ნომრის მითითება.

 მომხმარებელი პასუხისმგებელია პირადი ანგარიშისა და  საბანკო მონაცემების დაცვაზე. ასევე, მომხმარებელი ეთანხმება, რომ  იგი არ გაუმჟღავნებს მომხმარებლის სახელსა და პაროლს ნებისმიერ მესამე პირს. მომხმარებელი პასუხისმგებელია  ნებისმიერი საქმიანობასა თუ ქმედებაზე, რაც უკავშირდება www.shop.sakcable.ge-ს პირად ანგარიშს. თუ ფლობთ ინფორმაციას www.sakcable.ge-ზე თქვენი პირადი ანგარიშის უნებართვო გამოყენების შესახებ, გთხოვთ, დაუყოვნებლივ აცნობოთ „გამყიდველს“.

ამასთანავე, მომხმარებელი აცხადებს თანხმობას, რომ რეგისტრაციისას მიუთითებს ზუსტ, მოქმედ და სრულ ინფორმაციას და განაახლებს მას საჭიროების შემთხვევაში. www.shop.sakcable.ge იტოვებს უფლებას შეაჩეროს მომხმარებლის პირადი ანგარიში და წვდომა მომსახურებაზე, თუ სარეგისტრაციო ინფორმაცია არ არის ზუსტი, მოქმედი და სრულყოფილი.

 

  1. პროდუქციის შეკვეთა

სასურველი პროდუქციის მონიშვნის შემდეგ, პროდუქციის შესაძენად მომხმარებელი ვალდებულია მიუთითოს პროდუქციის მიმღების შესახებ შემდეგი ინფორმაცია: სახელი, გვარი, ტელეფონის ნომერი და პროდუქციის მიღების მისამართი. აღნიშნული ინფორმაციის სისწორეზე პასუხისმგებლობა ეკისრება მომხმარებელს. მომხმარებლის მიერ მითითებულ მისამართზე პროდუქციის მიწოდების შემთხვევაში, მომხმარებელს უფლება არ აქვს მოითხოვოს პროდუქციის ან/და მისი ღირებულების უკან დაბრუნება იმ მიზეზით, რომ პროდუქციის მიწოდება მოხდა მისთვის არასასურველ მისამართზე.

იურიდიული პირის სახელით პროდუქციის შეძენისას, პროდუქციის ღირებულების იურიდიული პირის კუთვნილი საბანკო ანგარიშიდან გადახდის შემთხვევაში, ითვლება, რომ ნასყიდობა განხორციელდა იურიდიული პირის უფლებამოსილი წარმომადგენლის მიერ. შესაბამისად, პროდუქციის მიწოდების შემდეგ იურიდიულ პირს უფლება არ აქვს მოითხოვოს პროდუქციის ან/და მისი ღირებულების უკან დაბრუნება იმ მიზეზით, რომ  იურიდიული პირის წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის მიერ არ მომხდარა პროდუქციის შესყიდვა. ამასთანავე, იურიდიული პირის სახელით განხორციელებული შეკვეთის შემთხვევაში, პროდუქციის მიწოდება ხორციელდება მომხმარებლის მიერ მითითებულ მისამართზე, რაც შესაძლებელია, განსხვავდებოდეს იურიდიული მისამართისგან. იურიდიულ პირს უფლება არ აქვს მოითხოვოს პროდუქციის ან/და მისი ღირებულების უკან დაბრუნება იმ მიზეზით, რომ პროდუქციის მიწოდება არ განხორციელებულა მის იურიდიულ მისამარზე.

პროდუქციის შეკვეთა დასრულებულად ითვლება პროდუქციის ღირებულების სრულად გადახდის შემდეგ.

  1. პროდუქციის ღირებულების გადახდა

პროდუქციის ღირებულების გადახდა ხდება წინასწარ, უნაღდო ანგარიშსწორების გზით, www.shop.sakcable.ge-ს მეშვეობით. პროდუქციის საბოლოო საფასური მითითებული იქნება ვებგვერდზე შეკვეთის დადასტურებისას. პროდუქციის ღირებულება მოიცავს ყველა გადასახადს. www.shop.sakcable.ge-ს უფლება აქვს ცალმხრივად შეცვალოს პროდუქციის ღირებულება. www.shop.sakcable.ge უფლება არ აქვს საკუთარი სურვილისამებრ შეცვალოს იმ შეკვეთის ღირებულება, რომელიც უკვე განხორციელებულია, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ პროდუქციის ღირებულებაში დაფიქსირდება შეცდომა. აღნიშნულის შესახებ მომხმარებელს ეცნობება გონივრულ ვადაში.

  1. პროდუქციის მიწოდება

ტრანსპორტირება მოხდება მომდევნო დღეს 10:00 სთ-დან 18:00 სთ-მდე თუ შეკვეთა გაკეთდება 17:00 სთ-მდე.
17:00 სთ შემდეგ შეკვეთის მიწოდება ხდება მესამე დღეს.
პარასკევს 17:00 ის შემდეგ შეკვეთილი და შაბათ,კვირას შეკვეთილი პროდუქციას კურიერი მოიტანს სამშაბათს.

  1. კონფიდენციალობის პოლიტიკა

გაცნობებთ, რომ www.shop.sakcable.ge-ზე რეგისტრაციით ეთანხმებით თქვენ მიერ მოწოდებული პერსონალური მონაცემების დამუშავებას და შეგროვებას. რეგისტრაციის პერიოდში მოწოდებული პერსონალური მონაცემების შენახვის ვადა არ არის განსაზღვრული. მონაცემების შენახვა მოხდება რეგისტრირებული მომხმარებლის მიერ მისი პროფილის გაუქმებამდე, მისივე მოთხოვნის საფუძველზე. 

თუ გსურთ თქვენი მონაცემების წაშლა ან ცვლილება, სავალდებულია რეგისტრაციის დროს გამოყენებული ელ-ფოსტიდან გამოგვიგზავნოთ შესაბამისი მოთხოვნა office@sakcable.ge-ზე.  ამავე ელ-ფოსტაზე შეტყობინების გამოგზავნით შესაძლებელია ნებისმიერი ინფორმაციის მიღება გამყიდველის მიერ თქვენ შესახებ დამუშავებულ მონაცემთა თაობაზე.

გაითვალისწინეთ, რომ „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-15 მუხლის თანახმად თქვენ უფლებამოსილი ხართ მიიღოთ  თქვენი პერსონალური მონაცემის შესახებ ინფორმაცია.